Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Shi Guo Hui